Dans en onderzoek

Het discours over dans als denkvorm groeit gestaag met een eigen plek in het onderzoek in en over de kunsten. Hoe kunnen dans en kennis, lichaam en reflectie, beweging en discours zich tot elkaar verhouden? Of beter, hoe kunnen ze elkaar mobiliseren? Is een dansend lichaam ook een denkend lichaam? Choreografie wordt vaak beschouwd als een kwestie van verworven techniek of als de uitdrukking van intuïtieve impulsen. Een teveel aan bewustzijn of reflectie zou in beide gevallen hinderlijk – zo niet nefast – zijn voor dans. Deze courante opvatting maakt de laatste jaren evenwel plaats voor het idee dat ook dans kennis belichaamt én uitlokt. Zowel het groeiende domein van de danswetenschap als de opkomst van artistiek onderzoek in praktijkgericht dansonderwijs hebben hierin een vitale rol gespeeld. Deze ontwikkelingen voeden het besef dat dans niet alleen denkt door te doen maar ook doet denken.

← Terug naar overzicht

Hedendaags dansonderwijs

Natalie Gordon, Caroline D'Haese

Dansonderwijs staat vandaag de dag voor vele uitdagingen. Zowel onze samenleving als het veld van de hedendaagse dans zijn de voorbije jaren zodanig veranderd dat dansdocenten zich genoodzaakt zien om traditionele onderwijsmethoden kritisch onder de loep te nemen. Op basis ...

Lees dit artikel →

Contemporary dance education

Natalie Gordon, Caroline D’Haese

Dance education faces many challenges today. Both our society and the field of contemporary dance have changed to such an extent that dance educators are required to critically rethink traditional teaching methodologies. Based on their two-year research project ‘The Role of...

Lees dit artikel →

Denken in beweging

Timmy De Laet

Is een dansend lichaam ook een denkend lichaam? Choreografie wordt vaak beschouwd als een kwestie van verworven techniek of als de uitdrukking van intuïtieve impulsen. Een teveel aan bewustzijn of reflectie zou in beide gevallen hinderlijk – zo niet nefast – zijn ...

Lees dit artikel →

Thinking Movement

Timmy De Laet

Is a dancing body also a thinking body? Choreography is commonly considered to be either a matter of internalized technique or the expression of intuitive impulses. In both cases, a surplus of consciousness or reflection would be obstructive – if not no...

Lees dit artikel →

Eenmaal rond de schouwburg: Wandelen als choreografische praktijk

Martin Nachbar

Wandelen, kuieren, lopen – het zijn dagelijkse handelingen die iedereen vaak onbewust doet. Maar het zijn ook bewegingsvormen die het onderwerp van choreografisch onderzoek kunnen uitmaken. In dit artikel werpt choreograaf en artistiek onderzoeker Martin Nachbar licht op hoe hij een pa...

Lees dit artikel →

Once around the Theatre: Walking as Choreographic Practice

Martin Nachbar

Walking, strolling, running – these are everyday activities that everyone often does unknowingly. But these are also forms of movement that can be the subject of choreographic research. In this article, choreographer and artistic researcher Martin Nachbar sheds light on how he...

Lees dit artikel →

Interdisciplinariteit tot de tweede macht

Jonas Rutgeerts, Anneleen Masschelein, Pascal Delheye, Benedicte Vanwanseele, Frederik Tryen

Hoewel verschillende vormen van dansonderzoek zichzelf bestempelen als interdisciplinair en open, liggen de gebruikte modellen van interdisciplinariteit in de praktijk behoorlijk ver uit elkaar. In dit artikel zetten de auteurs een eerste stap in de ontwikkeling van een ‘interdisciplinariteit tot de...

Lees dit artikel →